1. Definicje

  1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:
   1. Administrator Groupe SEB Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4C, 00-189 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103545; NIP 5220101645, z kapitałem zakładowym w wysokości 21.000.000,00 zł, właściciel i administrator serwisu internetowego domwporzadku.com;

   2. Serwis prowadzony przez Administratora serwis internetowy, dostępny pod domeną internetową dowporzadku.pl;

   3. Użytkownik osoba fizyczna, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta z Serwisu;

   4. Partner podmiot współpracujący z Administratorem w zakresie dystrybucji produktów z oferty Administratora;

   5. Regulamin niniejszy Regulamin serwisu internetowego dowporzadku.pl.

 2. Postanowienia wstępne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu, w tym prawa oraz obowiązki jego Użytkowników i Administratora oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu.

  2. Każda osoba korzystająca z Serwisu, ma możliwość kontaktu z Administratorem za pośrednictwem adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefonów wskazanych w zakładce Kontakt Serwisu.

  3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu. Przeglądanie zasobów Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.

  4. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do informacji, korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem znalezienia interesującej informacji i/lub Treści.

  5. Poszczególne elementy Serwisu w szczególności nazwa, koncepcja, szata graficzna, logo, układ, oprogramowanie oraz treści, a także inne rozwiązania techniczne i baza danych podlegają ochronie prawnej. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych jego elementów dla celów innych niż związane z prawidłowym korzystaniem z Serwisu.

 3. Warunki korzystania z serwisu

  1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.

  2. Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznawania się z jego zawartością posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności.

  3. Serwis umożliwia Użytkownikowi zakup produktów będących w ofercie Administratora, poprzez przekierowanie Użytkownika na stronę internetową Partnera.

  4. Zakup produktów z oferty Administratora odbywa się w tej sytuacji na warunkach określonych przez Partnera.

 4. Newsletter

  1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez podanie swojego adresu mailowego w formularzu Newsletter oraz kliknięcia pola Zapisz się (lub odpowiedniego). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Serwisu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Administratora, w tym dotyczące informacji o Administratorze, Serwisie, a także informacji dotyczących produktów i usług Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem. Umowa oświadczenie usługi elektronicznej Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.

  2. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania w/w informacji handlowych samodzielnie, poprzez zgłoszenie takiej prośby do Administratora lub kliknięcie pola Rezygnacja (lub odpowiedniego) w przesłanym Newsletterze.

 5. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych jest Groupe SEB Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4C, 00-189 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103545; NIP 5220101645, z kapitałem zakładowym w wysokości 21.000.000,00 zł. Podanie danych jest dobrowolne i każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody, a także prawo do żądania usunięcia danych.

  2. Poprzez zawarcie Umowy, Administrator uzyskuje możliwość przetwarzania danych osobowych Użytkownika w postaci adresu poczty elektronicznej (e-mail).

  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w Regulaminie.

  5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W tym celu należy się pisemnie zwrócić do Administratora na adres: Groupe SEB Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4C, 00-189 Warszawa lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: kontakt@domwporzadku.com W przypadku, gdyby określone dane osobowe były konieczne do świadczenia danej Usługi, żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o wypowiedzeniu Umowy.

  6. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika poprzez usunięcie swojego Konta spowoduje niezwłoczne zaprzestanie przetwarzania danych osobowych tego Użytkownika oraz ich usunięcie.

  7. Każda osoba korzystająca z Serwisu (wywołująca adres strony Serwisu poprzez korzystanie z Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych: 1) adres IP urządzenia, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem, 2) datę i czas wejścia na określone podstrony Serwisu, 3) ilość danych pobranych ze stron Serwisu, 4) wywołane przez niego adresy poszczególnych stron internetowych w ramach Serwisu, 5) adres strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie na stronę Serwisu, 6) informacje techniczne na temat używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego.

  8. Opuszczenie stron Serwisu powoduje całkowite i natychmiastowe zaprzestanie zbierania danych, o których mowa w punkcie 9 powyżej.

  9. Przetwarzanie danych Użytkowników, o których mowa w punkcie 7, od momentu rozpoczęcia ich zbierania, odbywa się anonimowo, tzn. w taki sposób, który nie umożliwia Administratorowi zidentyfikowania osoby, która łączy się z Serwisem.

  10. Dane, o których mowa w punkcie 2 są przetwarzane w celach: 1) wykonywania Umowy, 2) umożliwienia Administratorowi informowania Użytkownika o promocjach, konkursach i innych inicjatywach dotyczących Serwisu 3) w celu marketingu towarów i usług oferowanych przez Administratora oraz 4) w celach statystycznych.

  11. Dane, o których mowa w punkcie 7 są przetwarzane w celach, o których mowa w punkcie 10, a ponadto: 1) w celu dostosowania się do przeglądarki internetowej używanej przez osobę korzystającą z Serwisu, 2) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu, oraz 3) w celu uzyskania informacji umożliwiających oszacowanie skuteczności reklam Serwisu umieszczonych na innych stronach w Internecie.

  12. Dane, o których mowa w punktach 2-11, będą przetwarzane w granicach wskazanych w tych postanowieniach przez Administratora lub podmioty działające na jego zlecenie, w szczególności odpowiedzialne za utrzymanie Serwisu.

  13. Informacje o przetwarzaniu danych Użytkowników oraz inne informacje dotyczące prywatności osób korzystających z Serwisu podane są w sposób przystępny w dokumencie Polityka Prywatności Serwisu Dom w porządku umieszczonym na stronach Serwisu.

 6. Zmiany w regulaminie

  1. Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie

 7. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  2. Administrator dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, przy czym Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia dostępności Serwisu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.

  3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2019 roku.

  5. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu

 8. Polityka prywatności

  1. Informacje ogólne

   1. Użytkownik korzystając z usług serwisu www.domwporzadku.com (dalej Serwis) dostarczonego przez GROUPE SEB POLSKA SP Z O.O z siedzibą w Warszawie (dalej GROUPE SEB POLSKA) przekazuje dane dotyczące swojej tożsamości.

   2. GROUPE SEB POLSKA szanuje prawo do prywatności Użytkowników swoich serwisów, w szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Działania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem wszelkich danych Użytkowników są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

   3. Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone również zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisów w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą zostać dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od Partnerów celu umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z funkcjonalności serwisów zintegrowanych z Serwisem. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania przez nich plików Cookies.

   4. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

  2. Administrator Danych Osobowych

   1. Administratorem danych dotyczących Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest: GROUPE SEB POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000103545, NIP: 5220101645, REGON: 011558890.

   2. W ramach poszczególnych usług Serwisów zdarza się, że informacje przekazywane są również Partnerom czyli stronom trzecim, z którymi GROUPE SEB POLSKA współpracuje bezpośrednio lub pośrednio, na przykład od strony technologicznej (np. Google, Facebook), reklamowej czy usługowej.

   3. Wobec powyższego Administratorami danych Użytkownika mogą być Partnerzy GROUPE SEB POLSKA w ramach skorzystania przez Użytkownika z ich usług za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dotyczy to procesu realizacji wysyłek czy obsługi płatności.

  3. Jakie dane przetwarzamy?

   1. Przetwarzamy jedynie dane, które Użytkownik podaje lub pozostawia w ramach korzystania z poszczególnych usług Serwisu. Są to przede wszystkim dane, które Użytkownik podaje w ramach formularzy, jak również dane, które pozostawia w ramach poruszania się po Serwisie czyli m.in. te, które pozostawia w tzw. plikach Cookies lub te które przekazuje w trakcie kontaktu z Administratorem.

   2. W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy również zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą m.in. publicznego adresu IP urządzenia końcowego z którego nadeszło zapytanie, czas nadejścia zapytania; liczby wysłanych przez serwer danych, adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik; informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

  4. Osoby niepełnoletnie

   1. Osoby niepełnoletnie (przed ukończeniem 18 roku życia) nie mogą przesyłać do GROUPE SEB POLSKA żadnych informacji bez zgody rodziców bądź opiekunów prawnych. Bez takiej zgody nie wolno im też dokonywać zamówień ani przeprowadzać żadnych innych transakcji, chyba, że na takowe zezwalają obowiązujące przepisy prawa.